داده شماران

ارائه خدمـات حـسـابـداری مالـی،مالـیـاتی، تامـیـن اجتـمـاعی
مشاوره، دادرسی پرونده های مالیاتی، استقرار و مدیریت سیستم