مراسم رونمایی از کتاب

کتاب «استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران» روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در دفتر موسسه حسابداری داده شماران و با حضور اعضای هیئت مدیره و کارکنان رونمایی شد:

کتاب حاضر که به کوشش آقای علیرضا دشتی گردآوری و به تحریر درآمده ، به دنبال شناسایی عوامل و شرایطی ست که مانع استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت می گردند.

مطالعه این کتاب به مدیران شرکتها، مدیران مالی، حسابداران، حسابرسان و دانشجویان توصیه می شود.

در ذیل عکس هایی از مراسم رونمایی این کتاب قابل مشاهده است: